GE Fanuc » IC697MEM735

IC697MEM735

IC697MEM735

Series: Series 90-70

Expansion RAM, 512K Bytes, CMOS, 32 Bit (Used w/78X CPUs)