GE Fanuc » IC697MEM733

IC697MEM733

IC697MEM733

Series: Series 90-70

Expansion RAM, 256K Bytes, CMOS, 32 Bit (Used w/78X CPUs)