GE Fanuc » IC697MEM732

IC697MEM732

IC697MEM732

Series: Series 90-70

Exp. RAM, 256K Bytes, Non-volatile Flash, 32 Bit (Used w/78X CPUs)