GE Fanuc » IC697MEM731

IC697MEM731

IC697MEM731

Series: Series 90-70

Expansion RAM, 128K Bytes, CMOS, 32 Bit (Used w/78X CPUs)