GE Fanuc » IC697MEM719

IC697MEM719

IC697MEM719

Series: Series 90-70

Expansion RAM, 512K Bytes, CMOS (Used w/77X CPUs and PCM)