GE Fanuc » IC697MEM717

IC697MEM717

IC697MEM717

Series: Series 90-70

Expansion RAM, 256K Bytes, CMOS (Used w/77X CPUs and PCM)