GE Fanuc » IC697MEM715

IC697MEM715

IC697MEM715

Series: Series 90-70

Expansion RAM, 128K Bytes, CMOS (Used w/77X CPUs and PCM)