GE Fanuc » IC697MEM713

IC697MEM713

IC697MEM713

Series: Series 90-70

Expansion RAM, 64K Bytes, CMOS (Used w/77X CPUs and PCM)