Datalogic » J950320390

J950320390

S2-1-B3 Rrx.Pol. 15-264Vac/Vdc - J950320390